Bestellingen en AnnuleringenHieronder volgen een aantal artikelen uit de algemene voorwaarden met betrekking op de annuleringen.

Artikel 5: Levertijd en leveringen

5.1. De opgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht / levering kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandig heden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.6. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door opdrachtnemer is overeengekomen - het moment (naar keuze van opdrachtnemer) waarop opdrachtnemer de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
5.7. Wanneer de opdrachtnemer voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door opdrachtnemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd is.
5.8. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer niet geheel of gedeeltelijk afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of – indien vervoer of verzending door opdrachtnemer is overeengekomen – voor rekening en risico van de opdrachtgever nogmaals vervoerd of verzonden worden.
5.9. Indien de opdrachtgever voor de duur van 10 werkdagen blijft weigeren af te nemen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtgever 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 6: Herroepingsrecht (annulering)

6.1. Opdrachtgever heeft na de totstandkoming van de overeenkomst / eerste betaling in termijn, tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren.
6.2. De voorwaarden die opdrachtnemer stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
• Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, origineel verpakt, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van opdrachtnemer.
• De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever zaak persoonlijk aan het bezoekadres van opdrachtnemer wenst te retourneren dient opdrachtgever daartoe eerst een afspraak te maken.
6.3. Kosten en schades die voor opdrachtnemer gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
6.4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
Speciaal voor opdrachtgever bestelde, vervaardigde of samengestelde producten. Producten waarvan opdrachtnemer uitdrukkelijk stelt dat het herroepingsrecht niet geldt, is een voertuig specifiek geconfigureerd product zoals vermeld in de product categorieën: bedrijfswageninrichting, laadvloeren antislip, laadruimte betimmering, multiplex bedrijfswageninrichting, G2000EVO ladder liftsysteem, imperiaal aluminium, sidebars, opstapbumpers, bumper beschermplaten en inbraakroosters.

Voor verdere gedetailleerde informatie verzoeken wij u naar de pagina met onze algemene voorwaarden te gaan.