disclaimer

Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Solid Bedrijfswageninrichting ten aanzien van de website www.Solid- bedrijfswageninrichting.nl('”de website”) op het volgende:
De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Solid Bedrijfswageninrichting. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solid Bedrijfswageninrichting.

Ondanks de zorg en aandacht die Solid Bedrijfswageninrichting aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Solid Bedrijfswageninrichting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Solid Bedrijfswageninrichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde links op de website leiden naar websites buiten het domein van Solid Bedrijfswageninrichting, welke geen eigendom zijn van Solid Bedrijfswageninrichting, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Solid Bedrijfswageninrichting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Solid bedrijfswageninrichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Solid bedrijfswageninrichting.

E-mail disclaimer (NL)


De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Op uw eerste verzoek zal u een exemplaar worden toegezonden of u kunt deze downloaden van de website www.solid-bedrijfswageninrichting.nl

E-mail disclaimer (EN)


The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee and may contain personal or confidential information, protected by professional confidentiality. Use of this information by people other than the addressee and use by those who are not entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to destroy the original. Our general conditions apply to the services we provide. On your first request a copy will be sent to you or you can download the general condition from our website www.solid-bedrijfswageninrichting.nl