Algemene voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden van Webwinkel “SOLID Bedrijfswageninrichting” geldend voor “niet consumenten”

Algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Solid Bedrijfswageninrichting, te Obdam op 01-01-2013.

Definities:

Opdrachtnemer: Solid Bedrijfswageninrichting
Aanbieder: Opdrachtnemer
Leverancier: Opdrachtnemer
Opdrachtgever: Rechtspersoon die de transactie aangaat tot koop van de in de webwinkel aangeboden goederen.
Niet consument: Een opdrachtgever die handelt uit naam van een bedrijf.
Derden: Partij aangetrokken door opdrachtnemer voor verrichten van werkzaamheden en of leveren van diensten en goederen
Overeenkomst: Opdracht tot leveren van goederen
Goederen: Het geleverde en bestelde
Prestatie: Aflevering van goederen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gemaakt door de opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen vermeld in de webwinkel gelden onder voorbehoud van typefouten.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer voertuig configuraties, aanverwante gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘ex Works’, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting , verpakking en transportkosten tenzij anders aangegeven.
2.4. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in de webshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.5. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Opdrachtnemer is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot 5 dagen na de totstandkoming van de bestelling te herroepen, zonder opgaaf van reden. De aanbetaling zal in deze situatie door opdrachtnemer binnen 30 werkdagen in zijn geheel worden terug gestort zonder vergoeding van rente.
2.7. Bij een artikel verkocht onder de noemer “aanbieding” bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van opdrachtnemer automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van €. 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte voertuig configuratie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte voertuig configuratie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd en leveringen

5.1. De opgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht / levering kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandig heden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.6. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door opdrachtnemer is overeengekomen - het moment (naar keuze van opdrachtnemer) waarop opdrachtnemer de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
5.7. Wanneer de opdrachtnemer voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door opdrachtnemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd is.
5.8. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer niet geheel of gedeeltelijk afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of – indien vervoer of verzending door opdrachtnemer is overeengekomen – voor rekening en risico van de opdrachtgever nogmaals vervoerd of verzonden worden.
5.9. Indien de opdrachtgever voor de duur van 10 werkdagen blijft weigeren af te nemen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtgever 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 6: Herroepingsrecht (annulering)

6.1. Opdrachtgever heeft na de totstandkoming van de overeenkomst / eerste betaling in termijn, tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren.
6.2. De voorwaarden die opdrachtnemer stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
• Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, origineel verpakt, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van opdrachtnemer.
• De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever zaak persoonlijk aan het bezoekadres van opdrachtnemer wenst te retourneren dient opdrachtgever daartoe eerst een afspraak te maken.
6.3. Kosten en schades die voor opdrachtnemer gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
6.4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
Speciaal voor opdrachtgever bestelde, vervaardigde of samengestelde producten. Producten waarvan opdrachtnemer uitdrukkelijk stelt dat het herroepingsrecht niet geldt, is een voertuig specifiek geconfigureerd product zoals vermeld in de product categorieën: bedrijfswageninrichting, laadvloeren antislip, laadruimte betimmering, multiplex bedrijfswageninrichting, G2000EVO ladder liftsysteem, imperiaal aluminium, sidebars, opstapbumpers, bumper beschermplaten en inbraakroosters.

Artikel 7: Risico-overgang

7.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex Works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
7.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 8: Prijs / Prijswijziging

8.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
8.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
8.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,
8.5. gelden de door opdrachtnemer afgegeven prijzen enkel voor producten zelf en zijn altijd exclusief omzetbelasting, in Euro’s, af fabriek en exclusief verzendkosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
9.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdracht nemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
9.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 10: Wijzigingen in de levering

10.1. Wijzigingen in de levering resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Leveringen van goederen

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn leveringen ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn leveringen de beschikking krijgt over de eventueel benodigde voorzieningen, zoals:
- heftruck;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor aflevering bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de aflevering wordt verricht of op een andere met opdrachtgever overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de aflevering ontstaat, zal de aflevering worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Aflevering

12.1. De bestelde goederen worden als afgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever de goederen heeft geaccepteerd;
b. de goederen door opdrachtgever in gebruik zijn genomen. Neemt opdrachtgever een deel van de geleverde goederen in gebruik dan wordt de gehele zending als afgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk, door middel van een getekende afleverbon, aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de goederen zijn geleverd;
d. opdrachtgever de geleverde goederen niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van de goederen niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever de geleverde goederen niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk door middel van aangetekende post, ondersteund met fotomateriaal, kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever de geleverde goederen niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de goederen opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
12.5. Afkeuring van de goederen geeft geen recht tot het opschorten van de betaal verplichting.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat in voor een periode van zes maanden na (af)levering in voor de goede werking van de geleverde goederen.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van goederen dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor op drachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de levering opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden anders dan opdrachtnemer.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen drie dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk per aangetekende post bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Na het verstrijken van de voornoemde drie dagen wordt opdrachtnemer geacht een correcte prestatie te hebben geleverd.
15.2. Opdrachtgever blijft onverminderd verantwoordelijk, ondanks tijdige reclamatie zijn betaalverplichting tijdig te voldoen.
15.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen dient de opdrachtgever in geval van een klacht de goederen aan opdrachtnemer te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door opdrachtnemer geschied niet aan huis.
15.4 Goederen kunnen slechts na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden geretourneerd.
15.5 Opdrachtgever dient zelf voor eigen rekening en risico voor het feitelijk retourneren zorg te dragen.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer, op een door opdrachtnemer aangewezen Rekening, door middel van een automatische incasso of door middel van een door opdrachtnemer voorgeschreven betaalwijze.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. 100% vooruitbetaling bij een internet bestelling via Ideaal
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer, een naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12 % per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van €. 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste €. 3.000,= 15%
over het meerdere tot €. 6.000,= 10%
over het m eerdere tot €. 15.000,= 8%
over het meerdere tot €. 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf €. 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
21.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
21.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
21.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Identiteit van de ondernemer

Naam: Solid Bedrijfswageninrichting
Vestigingsadres: Braken 32
1713 GC Obdam
Bezoekadres: Braken 32, Obdam
Telefoon: +31 226 450021
Mailadres: info@solid-bedrijfswageninrichting.nl
KVK: 23010076
BTW: NL001575430B01

Team Solid bedrijfswageninrichting

d.d. 18-10-2013